Барање на потврда за платен данок на имот 2019

ОПШТИНА СОПИШТЕ во прилог ви го доставува барање на потврда за платен данок на имот 2019:

Барање на потврда за платен данок на имот 2019


Адреса: Општина Сопиште ул:2 бр:2 1054 Скопје тел:(02)27 85 100 факс(02) 27 85 109