Уплатници

ОПШТИНА СОПИШТЕ во прилог ги доставува уплатниците потребни за различни услуги кои Општината ги нуди:


Адреса: Општина Сопиште ул:2 бр:2 1054 Скопје тел:(02)27 85 100 факс(02) 27 85 109