Home Совет на Општина Сопиште

Совет на Општина Сопиште

Согласно член 34 од Законот за локална самоуправа службен весник на Р.Македонија бр.5/2002 според кој бројот на членови во советот се утврдува во зависност од бројот на жители на општината, на локалните избори во март 2013 година беа избрани 11 советници во Советот на Општина Сопиште од различни политички партии.

Претседател на Советот на Општина Сопиште е господинот

ФУАД АЈДИНОВСКИ

Членови на Советот на Општина Сопиште се:

ФУАД АЈДИНОВСКИ 076/313-915 fuadajdinovski@opstinasopiste.gov.mk
ЈАНЕ МИЦЕВСКИ 076/313-920 janemicevski@opstinasopiste.gov.mk
ДЕЈАН НЕЦОВСКИ 076/313-917  dejanecovski@opstinasopiste.gov.mk
ТРАЈАНКА СМИЛЕВСКА 076/313-916 trajanksmilevska@opstinasopiste.gov.mk
ИВА ТОНЕВСКА 076/313-918 ivatonevska@opstinasopiste.gov.mk
СТОЈЧЕ БЛАЖЕВСКИ 076/313-919 stojceblazevski@opstinasopiste.gov.mk
САДУЛА РАМАДАНОВСКИ 076/313-913 sadularamadanovski@opstinasopiste.gov.mk
БАЈРАМ ЈАКУПОВСКИ 076/313-914 bajramjakupovski@opstinasopiste.gov.mk
ДАРКО МИТРЕВСКИ 076/313-910 darkomitrevski@opstinasopiste.gov.mk
КАТЕРИНА СТЕВКОВСКА 076/313-312 katerinastefkovska@opstinasopiste.gov.mk
ДАЛИБОР АЦЕВСКИ 076/313-911 daliboracevski@opstinasopiste.gov.mk