Home Администрација

Администрација

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

Согласно правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Сопиште, организацијата на општинската администрација се утврдува согласно надлежностите утврдени со закон, статутот и општите акти на општината, групирањето на работите и задачите според видот, обемот и степенот на сложеност, меѓусебната сродност и поврзаност и други услови за нивно вршење. Општинската администрација во Општина Сопиште е организирана во Одделенија и тоа:

  1. Одделение за правни и општи работи
  2. Одделението за финансиски  прашања
  3. Одделение за администрирање со даноци такси и надоместоци
  4. Одделение за урбанизам, комуналните дејности и заштита на животната средина
  5. Одделението за локален економски развој и односи со јавноста
  6. Одделение за инспекциски работи (инспекторат)
  7. Одделение за внатрешна ревизија
  8. Одделение за управување со човечки ресурси

Адреса:

Општина Сопиште ул:2 бр:2 1054 Скопје
тел:(02)27 85 100
факс(02) 27 85 109