Комисии на работните тела на Советот

КОМИСИЈА  ЗА ЕКОЛОГИЈА,МЛАДИ И СПОРТ
Членови

КОМИСИЈА ЗА РЕВИДИРАЊЕ  НА ДЕЛОВОДНИКОТ ЗА РАБОТА СО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ
Членови

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ
Членови

КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Членови

КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ,НАУКА И КУЛТУРА
Членови

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Членови

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАДЕЖНИШТВО,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ВРСКИ
Членови

КОМИСИЈА ЗА МЕСНА САМОУПРАВА
Членови