Home Комисиите на работните тела на Советот

Комисиите на работните тела на Советот

1. Комисија за прашања на изборите, именувањата, деловнички и мандатно-имунитетни прашања.
2. Статутарно-правна комисија.
3. Комисија за Урбанизам, градежништво, комунални дејности, соообраќај и врски,
4. Комисија за финансирање и буџет.
5. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство.
6. Комисија за наука образование и култура.
7. Комисија за здравство и социјална заштита.
8. Комисија за одбележување на празници, манифестации и доделување награди и признанија.
9. Комисија за надзор и контрола на материјално- финасико работење на општината.
10. Комисија за односи меѓу заедниците

  •     Рамадан Адемовски – претседател
  •     Најдо Митревски  – член
  •     Никола Велковски – член
  •     Мустафа Мустафовски – член
  •     Дејан Крстевски – член

11. Комисија за месна самоуправа.

  •     Тони Мицевски – претседател
  •     Перо Стефановски -член
  •     Зоран Јовановски – член
  •     Асан Еминовски  –  член
  •     Даме Наумовски –  член

12. Комисија за археолошки локлалитет “Говрлево”.
13. Комисија за проценка на штети од елементарн непогоди.
14. Комисија за полски штети.