Документи кои ги издава:

СОВЕТ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ

 • донесува Одлуки во врска со барања од физички и правни лица

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНО ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

 1. Уверение за жителство
 2. Потврда за куќен број
 3. Одговор на барања на физички и правни лица

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ

 1. Општи акти
 2. Урбанистички планови
 3. Урбанистичко плански документации
 4. Архитектонско урбанистички проекти АУП
 5. Одобрение за градба
 6. Одобрение за доградба и надградба
 7. Решение за измени во тек на градба
 8. Решенија за помошни градби кои се во функција на објект за домување и помошни објекти
 9. Решение за промена на инвеститор
 • Решенија за Утврдување на правен статус на бесправен објект.
 • Извод од Урбанистички план
 • Уверение за карактер на земјиште
 • Потврди за поднесок на Легализации.
 • Издавање имотни листови.
 • Издавање листови за предбележување за градба.

Извештај за состојба со урбанистички планови

ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ

 1. Потврда за куќен број
 2. Согласност за приклучок на водоводна мрежа
 3. Потврда за приклучок на фекална канализација
 4. Решение и записник за сечење на дрва
 5. Издавање на налози на ЈКП Сопиште за работа според програмите

Изработка на следните Програми:

 1. Програма за нумеризација на улици и објекти на територија на Општина Сопиште
 2. Програма за дезинсекција и дератизација 2019
 3. Програма за одржување на јавна чистота на територија на Општина Сопиште
 4. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести 2019
 5. Програма за зимско одржување на територија на Општина Сопиште
 6. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територија на Општина Сопиште
 7. Програма за отпадни води на територија на Општина Сопиште
 8. Програма за социјална заштита на територија на Општина Сопиште
 9. Програма за заштита и спасување на територија на Општина Сопиште
 10. Програма за земјоделски патишта на територија на Општина Сопиште
 11. Програма за улично осветлување на територија на Општина Сопиште
 12. Програма за сечење на родни-неродни дрва на територија на Општина Сопиште

*Од предложените програми не се донесени само 4 поради немање на финансиски средства 

РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ

 • се грижи за вршењето на комуналните работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води, комуналната хигиена и одржувањето и користењето на парковите и зеленилото
 • изградбата и одржувањето на јавното осветлување, снабдувањето со природен гас и топлинска енергија, категоризацијата и именувањето на градските населби, улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти и за другите комунални работи во надлежност на општината
 • ги следи и ги анализира состојбите во областа на комуналните работи, сообраќајот и патишта, заштитата на животната средина и предлага мерки за нивно унапредување
 • ја следи работата на јавните претпријатија  и предлага мерки за решавање на проблемите и унапредување на нивната работа
 • ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на локалната самоуправа, комуналните работи, сообраќајот и патиштата, заштитата на животната средина и се грижи за нивната примена,ги следи меѓународните искуства на полето на давањето на комуналните услуги и предлага мерки и иницијативи за нивна примена, односно адаптација на условите на општината
 • одговорен е за изготвувањето на среднорочната и долгорочната стратегијата за развој на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води во општтината, одговорен е за изготвувањето на планот за управување со отпадот во Општината, годишните програми за управување со отпадот и годишните извештаи за спроведување на програмата за управување со отпадот, по потреба, раководи и учествува во проектните тимови за реализација на проекти од областа на комуналните работи,сообраќајот и патиштата

РАБОТНИ ОБВРСКИ НА ИНСПЕКТОРАТОТ

Одделението за инспекциски работи – инспекторатот, и овластувањата согласно законските прописи за локалната самоуправа ги извршува следните задачи:

 1. Врши надзор на терен
 • редовно, вонредно и контролно, за правни и физички лица
 • За констатираните работи  прави записници, решенија – превентивно
 • Издава мандатни платни налози за правни и физички лица – репресивно
 • Поднесува прекршочни  пријави за правни и физички лица
 1. По пријава на правни и физички лица, постапува по следните закони
 • Закон за комунални дејности и Одлуката за комунален ред на општина Сопиште
 • Закон за јавна чистота  и Одлуката за јавна чистота на општина Сопиште
 • Закон за животна средина
 • Закон за води
 • Закон за отпад
 • Законот за бучава
 • Законот за јавни патишта
 • Законот за патен сообраќај и Одлуката за јавен превоз на општина Сопиште
 •  Законот за урбанизам  и просторно планирање
 •  Законот за градење
 1. Изготвува програми за работата на одделението  во текот на годината и доставува извештаи