И З В Е С Т У В А Њ Е за новата градинка во Сопиште

Почитувани,

Ве известуваме дека ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште започнува со упис на деца на возраст од 2 до 6 години, уписот ќе започне од 16.10.2019 година (Среда) до 22.10.2019 година (Вторник) во просториите на детската градинка во период од 09:00 часот до 15:00 часот.

Уписите ќе се вршат согласно Правилникот за составот и начинот на работата на Комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на деца во ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште.

Постапка при упис:

  • Поднесување на пријава за упис во детска установа од страна на родител/старател (пријавата се подига во детската градинка)
  • Подносителот на пријавата потребно е да понесе лична карта (на увид) и матичен број на детето
  • Поднесените барања се разгледуваат од страна на Комисијата за прием на деца во рамките на установата
  • Секое барање се разгледува од страна на Комисијата и се врши известување до родителите кои поднеле пријава за упис

Згрижувањето и воспитно-образовните активности на примените деца во детската градинка започнува од 01.11.2019 год (Петок) и до овој датум треба да се приложат следните документи:

  • Пријава за упис во детска установа (се подигнува и пополнува во градинката)
  • Потатоци за здравствена состојба на детето (пополнува матичен лекар и се подигнува во градинката)
  • Копија од вакцинален картон или потврда за примени вакцини (задолжително примена МРП вакцина)
  • Брис од нос и грло
  • Потврда од матичен доктор за здравствена состојба на детето, односно наод и мислење од соодветна стручна институција за дете со пречки во интелектуалниот или физичкиот развој

Со почит,                                                                                              ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште

ОПШТИНА СОПИШТЕ

Асфалтирана улица1 , Ракотинци, Сопиште