Годишна сметка за 2019

ОПШТИНА СОПИШТЕ во прилог ги доставува завршните годишни сметки за 2019, PDF документите можете да ги преземете од линковите подолу:

 1. ОПШТИНА СОПИШТЕ – БУЏЕТ
 2. ВОДОСНАБДУВАЊЕ
 3. ВОЗИЛО ЗА ЈАВНА ХИГИЕНА
 4. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА
 5. ИПА ГРАНД – ГРАДИНКА
 6. ЈП за ДРЖАВНИ ПАТИШТА
 7. КРЕДИТНА
 8. НАМЕНСКА
 9. ОИК
 10. ОРГАН
 11. РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛ 29
 12. ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТ ЗА 2019

На следниве линкови можете да ги преземете и завршните годишни сметки за 2019 за ООУ Драга Стојановска и за ЈКП Јавно Комунално Претпреијатие Сопиште и градинката Виножито:

 1. ООУ Драга Стојановска
 2. ЈКП СОПИШТЕ Завршна Сметка и Годишен Извештај
 3. ЈОУДГ Виножито

Адреса: Општина Сопиште ул:2 бр:2 1054 Скопје тел:(02)27 85 100 факс(02) 27 85 109