Комисии на работните тела на Советот

КОМИСИЈА  ЗА ЕКОЛОГИЈА,МЛАДИ И СПОРТ
Членови
Драганчо Блажевски
Дејан Бабунски
Ванчо Петрушевски
Батир Мемишовски
Баки Адемовски

КОМИСИЈА ЗА РЕВИДИРАЊЕ  НА ДЕЛОВОДНИКОТ ЗА РАБОТА СО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ
Членови
Даме Наумовски
Катерина Димитријевиќ
Јане Мицевски
Сашо Стојановски
Урхан Гафури

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ
Членови
Златко Миновски
Боби Трипуновски
Николе Велковски
Ерген Салиовски
Шаип Билаловски

КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Членови
Златко Ѓорѓиевски
Горан Стојановски
Видое Трпевски
Тошо Арсов
Бујамин Беслимовски

КОМИСИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ,НАУКА И КУЛТУРА
Членови
Марија Филиповска
Сања Блажовска
Драган Димитров
Александар  Ацковски
Феми Беадиновски

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Членови
Слаѓана Спасовска
Дејан Николовски
Кристина Стојановска
Зорица Илиевска
Јусуф Билаловски

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАДЕЖНИШТВО,КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ,СООБРАЌАЈ И ВРСКИ
Членови
Мите Мицевски
Виктор Велковски
Цветко Аврамовски
Ружди Сулејмани
Христијан Блажовски

КОМИСИЈА ЗА МЕСНА САМОУПРАВА
Членови
Најдо Митревски
Перо Стефановски
Зоран Јовановски
Данчо Билбиловски
Нуредин Беслими