ОДОБРЕНИ ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ЛИСТА СО ОДОБРЕНИ ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И РАСПОРЕД ЗА НИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ И/ИЛИ АЖУРИРАЊЕ