Годишна сметка за 2018

ОПШТИНА СОПИШТЕ во прилог ги доставува завршните годишни сметки за 2018, PDF документите можете да ги преземете од линковите подолу:

 1. ОПШТИНА СОПИШТЕ – БУЏЕТ
 2. ОПШТИНА СОПИШТЕ – ОРГАН
 3. ОПШТИНА СОПИШТЕ – ДЕПОЗИТНА СМЕТКА
 4. ИПА ГРАНД
 5. ИПА ГРАНД – ГРАДИНКА
 6. ЈП за ДРЖАВНИ ПАТИШТА
 7. ОИК
 8. ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА за ЕЛС
 9. ПРЕОДНА СМЕТКА
 10. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА
 11. ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ ЗА 2018

На следниве линкови можете да ги преземете и завршните годишни сметки за 2018 за ООУ Драга Стојановска и за ЈКП Јавно Комунално Претпреијатие Сопиште:

 1. ООУ Драга Стојановска
 2. ЈКП СОПИШТЕ

Адреса: Општина Сопиште ул:2 бр:2 1054 Скопје тел:(02)27 85 100 факс(02) 27 85 109