СТАТУТ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ


Врз основа на член 36 став 1 точка 1, член 62 став 1 од Законот за Локална самоуправа( ,,Службен весник на Р.М ,, б.5/2002), и член 41 точка 1 од Статутот на Општина Сопиште(,,Службен гласник на Општина Сопиште,, бр. 1/97), Советот на Општина Сопиште на седницата одржана на ден 02.07.2007 година ,донесе:
С Т А Т У Т
НА ОПШТИНА СОПИШТЕ
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој статут се уредуваат: организацијата и начинот на работњето на органите на општинаа, организацијата и работењето на работните тела (комисии) на Советот, вршењето на работите кои произлегуваат од Законот за Локалната самоуправа и другите закони и прописи, начинот на информирање на граѓаните, случаите на исклучување на јавноста од седниците на Советот, начинот и постапката за доставување на преставки и предлози од граѓани и правни лица за работата на органите на општината и поставувањето по нив, начинот на организирање јавни трибини, спроведување на анкеи и прибирање на предлози од граѓаните, начинот на извршување на обврските од одбраната во воена состојба, вонредна состојба, елементарни непогоси, цивилната и противпожарната заштита и други прашања од значење за општината.
Член 2
Општината Сопште е единица на Локалната самоуправа и задница на жителите од населените места утврдени со Закон, која преку своите органи, администрацијата и организираните служби овозможува вршењ на надлежности пропишани со закон.
Член 3
Подрачјто на општината е утврдено со Законот за територијална организација на Локалната самоуправа во република Македонија и ги опфаќа границите на катастарските општинаи во населените места – селата : Барово, Говрлево, Горно Соње, Добри Дол, Долно Соње, Држилово, Јаболци, Нова Брезница, Патишка река, Ракотинци, Света Петка, Сопиште и Чифлик.
Член 4
Седиштето на општината е во населеното место Сопиште , ул. 2 бр. 2
Член 5
Општината е правно лице.
Член 6
Општината има грб и знаме, утврдени согласно одредбите на овој статут и одлука на ссоветот на општината.
Член 7
Грбот и знамето на општината го предлага и изготвува посебна комисија формирана со одлука на советот на општината, во која се определени прставници од советот како и стручни лица.
Комисијата се состои од 5 (пет) члена , од кои 2(два) се преставници од Советот на општината, а 3(три) се надворешни стручни лица. Комисијата за изработка на грб и знаме постапката ја спроведува преку средствата за јавно информирањ во дневниот печат по пат на конкурс, согласно закон.
Член 8
Комисијата од присигнатите трудови по објавениот конкурс утврдува предлог за грб односно знаме на општината и го доставува до Советот на општината на усвојвање.
Член 9
Советот на општината со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот одлучува со предлог на комисијата. Одлуката на Советот за утврдување на грб, односно знаме на општина е составен дел на Статутот на општината.
Член 10
Грбот на општината се употребува во состав на печатот на општината. Грбот на општината може да се употребува и на официјални покани, честитки и на слични акти што ги користат Советот и Градоначалникот на општината.
2
Член 11
Знамето на општината се истакнува на зградата на општината и на видни места во општината.
Знамето на општината може да се истакнува и при меѓународни средби, натпревари и рдуги собири на кои учествува или е презентирана општината.
Член 12
Грбот и знамето на општината не смеат да се употрбуваат ако се оштетени или со својит изглед се неподобни за употреба.
Член 13
Грбот и знамето на општината ќе бидат истакнати на јарбол, односно влезот на општинската зграда, на начин утврден со Законот за употрба на знамињата во Република Македонија.
Член 14
Грбот и знамето на општината ќе се употребат и истакнат по уписот во регистарот на грбовите и знамињата на општините во Република Македонија, што се води при Министерството за Локална самоуправа.
Член 15
Општината има печат со тркалезна форма со пречник од 3,5( три и пол) сантиметри, во чија средина се наоѓа Грбот на Општина Сопиште и на чии рабови е испишано ,, Република Македонија – Општина Сопиште,,. Печатот што го употребува Советот на општината, во вториот ред има натпис ,, Совет на општина Сопиште,,. Печатот што го употребува Советот на општината, во вториот ред има натпис Градоначалник,,
Член 16
Празник на општината е ,, 5 Јуни – светскиот ден на екологијата,,.
Член 17
Во општината се воспостановуваат општински признанија и награди.
Член 17
Во општина Сопиште службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо.
Во општината службен јазик покрај македонскиот и неговото кирилско писмо е и јазикот и писмото кои го користат најмалку 20% од жителите на општината.
Прописите кои се однсуваат на културата, употребата на јазиците и писмото на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните на општината, се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови на советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на советот кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во општината.
Член 19
Општината може, со одлука донесена од страна на Советот на општината, да се здружува во здруженија во согласност со Закон.
Член 20
Општината соработува со општините од Рпубликата, со градот Скопје и со единиците на Локалната самоуправа од други земји, како и со меѓународни организации на локални заедници, како и членува во заедниците, како и членува во меѓународни организации на локалните власти.
Општината , заради остварување на заеднички интереси и вршење на заеднички работи од нивна надлежност, може со други општини од Републиката да здружува јавни служби, во согласност со закон.
Член 21
Органите на општината како и телата на Советот и јавните служби се должни да ги информираат граѓаните за својата работа и плановите за развој како и да им овозможат пристап до информациите на начин уреден со овој статут.
НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНАТА
Член 22
Општината самостојно, во рамките на законот и овој Статут ги уредува и врши работите од јавен интерес од локално значење утврдено со Законот за Локална
3
самоуправа или закон како и работите кои не се исклучени од некзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.
Член 23
Општината е надлежна за вршење на следните работи:
1. Урбанистичко ( урбано и рурално) планирање, издавање на одобренија за градење на објекти од локално значење утврдени со Закон, уредување на просторот и уредувањето на градежното земјиште;
2. Заштита на животната средина и природа во смисла на превземање на мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштитата од бучава на пиродата, заштита од бучава и од нејонизирачко зрачење;
3. Локалниот економски развој, во смисла на планирање на лкалниот развој, утврдување на развојните и структурните приоритети, водење на локална економска политика, поддршка на развој на мали и средните претпријатија и на претприемнаштвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставување и развој на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;
4. Комунални дејности, во смисла на снабдување на вода за пиење, испорака на технолошка вода, одведување и пречистување на отпадни води, јавно осветлување, одредување и третман на атмосверските води; одржување на јавна чистота, собирање транспортирање и постапување со комунален цврст и технолошки отпад, уредување и организирање на јавниот локален превоз на патници, снабдување со природен гас и топлинска енергија, одржување на гробови, гробишта, крематориум и давање погребални услуги, изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на сообраќајот, изградба и одржување на улична сигнализација изградба и одржување на јавниот простор за паркирање, отстранување на непрописно паркирани возила од јавните
површини , изградба и одржување на пазари, чистење на оџаци, одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површини, регулација, одржување и користење на речните кориа во урбанизираните делови, определување на имиња на улици, плоштади и други инфраструктурни објекти;
5. Култура , во смисла на институционалната и финансиска подршка на културните установи и подршка негувањто на фолклоро, обичаите, старите занаети и слични културни вредности, организирањ на културни ведности, организирање на културни манифестации, поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво;
6. Спорт и рекреација, во смисла на развој на масовен спорт и рекреативни активности, организирање на спортски приредби и манифастации, одржување и изградба на објекти за спорт, подршка на спортски сојузи;
7. Социјална заштита и заштита на децата во смисла на финансирање, инвестиции, одржување и сопственост на детски градинки и домови за стари, остварување на социјална геижа на инвалидни лица, деца без родители и родителска грижа со воспитно социјални проблеми, со посебни потреби, со еднородителски семејства како деца од улица, лица изложени на социјален ризик, засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, остварување на право и воспитување на децата од предучилишна воздраст;
8. Образование во смисла на осовање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта во соработка со централната власт, во согласност на закон, како и организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместувањ во ученички домови.
9. Здравствена заштита во смисла на управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита во кои општината е застапена во ссите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, здравствено воспитување, унапредуваљње на здравјето, превентивни активности, заштита на здравјетот на
4
работниците и заштита на здравјето, превентивни активности заштита на здравјето на работниците и заштита при работа, здравствен надзор на животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациентите со социјални потреби и други области определени со закон;
10. Спроведување на подготовки и превземање мерки за заштита и спасување на граѓание и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последици предизвикани од нив;
11. Противпожарна заштита вршена од територијална противпожарна единица;
12. Надзор над вршењето на работи од надлежност на општината;
13. Други работи определени со закон.
Член 24
Работи од член 23 на овој Статут, се уредуваат со прописи на советот на општината, во согласност со постапките и стандардите утврдени со закон.
Член 25
Работите кои не се исклучени од надлежност на општината или не се во надлежност на органите на државната власт се определуваат со одлука на Совето на општината.
Со одлука од став 1 на овој член се уредува начинот и постапката за вршење на тие работи.
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА.
1.СОВЕТ НА ОПШТИНА
Член 26
Органи на општината се:Советот и Градоначалникот.
Член 27
Советот на општината е претставнички орган на граѓаните.
Советот го сочинуваат 11 (единаесет) преставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.
Мандатот на членовите на советот трае 4 (четири) година.
Членот на Советот неможе да биде отповикан.
Член 28
(1) На членот на советот му престанува мандатот пред истекот н авремето за кој е избран:
– Ако поднесе отставка;
– Во случај на смрт;
– Ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење од над 6 месеци;
– Ако настапи случај на неспоивост со функцијата член на совеот, согласно со Законот за локални избори;
– Ако со правосилно решение биде лишен од деловна способност;
– Ако престане да биде жител на општината.
(2) Советот на првата седница ќе ја констатира причината и денот на преставување на мандатот на членот на советот и тоа:
– Во случаите од ставот (1) алинеја 1 од денот на одржување на седницата и
– Во случаите од ставот (1) алинеја 2,3,4,5 и6 со денот на исполнувањето на условот.
(3) На членот на Советот може да му биде одземен мандатот ако неоправдано отсуствува од три сдници на Советот по ред.
(4) За оправданоста за отсуството од ставот (3) на овој член одлучива советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на советот.
Член 29
Советот на општината избира претседател и потпретседател од редот на членовите на Советот со мандат од четири години.
Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот на општината, се грижи за организацијата и работата на Советот и во рок од 3 (три) дена од денот на нивното донесување ги доставува на Градоначалникот заради објавување.
Во отсуство на на претседателот, неговите надлежности ги врши потпретседателот на начин и постапка утврдени со деловникот.
Член 30
5
(1) Седниците на Советот се свикуваат по потреба но најмалку еднаш на три месеци.
(2) Седниците ги свикува претседателот на Советот на Своја иницијатива, на барањена најмалку на ¼ од членовите на Советот во рок од 15 дена од денот на неговото поднесување.
(3) Доколку во рокот определен во ставот (2) на овој член претседателот на советот не ја свика седницата на Советот, членовите на Советот сами се состануваат и избираат претседател за таа единица.
(4) Денот , часот и местот на одржување на седниците на Советот, како и предлогот на нивниот дневен ред по кој ќе се работи, задолжително се објавуваат 7 (седум) дена пред денот на одржувањето на седницата, на начин утврден со статусот.
Член 31
Членовите на Советот даваат и потпишуваат свечена изјва која гласи:
,, Јас ( име и презиме) свечено изјавувам дека правата и должностите на член на советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, Законот, прописите на советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија.“
Член 32
Советот на општината ги врши следните работи:
1. Донесува Статут на општината;
2. Донесува Деловник на Советот;
3. Донесува програма за работа;
4. Донесува Буџет на општината и годишна сметка на општината ;
5. Ја утврдува висината на стапките на даноците, комуналните такси, административните такси, и други надоместоци согласно закон;
6. Донсува генерален урбанистички план , детални урбанистички планови и урбанистичка документација за населените места во општината;
7. Донесува Програма за уредување на градежно земјиште, земјоделско земјишт и шуми;
8. Донесува прописи од областа на заштита на животната средина и природата, локалниот економски развој, култура, спорт и рекреација,
социјална заштита и заштита на децата, образование, здравствена заштита против пожарна заштита во рамките на надлежноста определена со посебен закон или во согласност со националната програма;
9. Донесува Програма за изградба и одржување на локалните патишта и улици.
10. Донесува програма за одржување на сообраќајната сигнализација;
11. Донесува Одлука за регулирање на режимот на сообраќајот;
12. Донесува Програма за одржување на јавна чистота;
13. Донесува Одлука за јавна чистота;
14. Донсува Одлука за одржување и користење на јавните пазаришта;
15. Донесува Одлука за начинот на превоз на превоз во градскиот и приградскиот сообраќај;
16. Го уредува начинот на чистење на оџаците;
17. Определува имиња на улици, плоштади, мостови и други инфрструктурни објекти од локално значење;
18. Донесува Програма за јавно осветлување;
19. Донесува Пограма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи;
20. Го уредува одржувањето на јавниот простоор за паркирање и начинот на неговото коистење од локално значење;
21. Поттикнува и создава услови за развој и работа на занаетчиство, угостителство и туризамот;
22. Формира единици и штабови за цивилна заштита согласно со закон;
23. Донесува Програма за одржување и користење на паркови и други јави површини од локално значење;
24. Донесува Одлука за начинот на користење и одржување на гробишта;
25. Донесува Програма за одржување на гробиштата;
26. Донесува Програма за одржување и користење на речни корита;
27. Ја утврдува организацијата,делокругт и начинот на извршување на задачите на општинската администрација, на предлог на Градоначалникот;
6
28. Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа;
29. Именува членови во управните одбори на јавниите служби кои ги основа;
30. Усвојува програми за абота и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала општината;
31. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;
32. Ги усвојува извештаит за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината;
33. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
34. Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со Закон;
35. Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со Закон;
36. Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и Народниот правобранител;
37. Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната бзбедност и безбедноста во сообраќајот;
38. Избира и разрешување претседател на Советот;
39. Формира постојани и повремени комисии;
40. Врши одделни овластувања во согласност со закон врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на општината;
41. Востановува и доделува општински признанија и награди;
42. Дава мислење по педлог законите кои се однесуваат на општината;
43. Врши други избори и именувања од своја надлежност;
44. Донесува други одлуки за работите од своја надлежност;
45. Врши и други работи утврдени со закон.
НАЧИН НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО СОВЕТОТ
Член 33
Советот на општината одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот, а најмалку со една третина од вкупниот број на членови на Советот.
Гласањето на седниците на Советот е јавно освен ако Советот не одлучи за одделни прашања гласањето да е тајно.
Член 34
(1) Советот работи на седници;
(2) Седниците на советот се јавни;
(3) За исклучување на присуството на јавноста на седницата се одлучва ако за тоа постојат оправдани причини утврдени со статутот, со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот;
(4) На расправата за буџетот на општината, годишната сметка на буџето и за урбанистичките планови, присуството на јавноста неможе да се исклучи.
Член 35
Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредни околности(пожар, поплави,земјотреси и сл.)и при посета на делегација од друга земја кога претставник на истата сака да се обрати на членовите на Советот.
Член 36
Вонредната седница ја свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива или на барање на најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на Градоначалникот.
Поканата за седницата со предложениот дневен ред се доставува до членовите на Советот на најбрз можен начин.
Пред отпочнување со работата членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на седницата без материјална расправа.
Член 37
7
За претресување на пашања од своја надлежност Советот формира комисии.
Комисиите на Советот се формираат како постоани и повремени.
Мандатот на потојаните комисии трае колку и мандатот на членовите на Советот.
Член 38
Како постојани комисии на советот на општината се основаат:
1. Комисија за прашања на изборит, именувањата, деловнички и мандатно имунитетни прашања,
2. Статутарно-правна комисија,
3. Комисија за урбаизам, градежништво, комунални дејности, сообраќај и врски,
4. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство,
5. Комисија за финансирање и буџетот,
6. Комисија за наука, образование, култура
7. Комисија за екологија, млади и спорт,
8. Комисија за здравство и социјална заштита,
9. Комисија за одбележување на празници, манифестации и доделување награди и признанија,
10. Комисија за надзор и контрола на материјално-финансиското работење на општината,
11. Комисија за односи меѓу заедниците,
12. Комисија за месна самоупава.
Член 39
Комисија за прашања на изборите, именувањата деловнички и мандатни-имунитетни прашања.
Комисијата за прашања на изборите, именувањата деловнички и мандатни – имуниттни прашања, има претсдател и 2 (два) члена.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на :
– Поднесувањето предлози за избори и именувања, односно разрешување на членовите во комисиите, како и функционери кој ги избира советот,
– Предлагање состав на постојани и повремени работни тела на советот,
– Предлага членови на управни одбори во јавните служби на општината, како и други установи на подрачјето на општината
– Го следи спроведувањето на деловникот на Советот,
– Ги разгледува основит за престанок на мандатот на членовите во Советот,
– Ги разгледува прашањата за имунитет на Советниците,
– Разгледува и други прашаа во врска мандатно – имунитетни права.
– Определува плати и надоместоци на избраните и именувани лица, од општината.
Член 40
Статутарно – правна комисија
Статутарна –правна комисија има претседател и четири(4) члена .
Статутарно-правната комисија ги разгледува прашањата што се однесуваат на :
– Утврдување на нацртот, предлогот на статутот на општината,
– Усогласување на статутот со законите и други прописи, како и правно – техничката изработка,
– Утврдување пречистен текст на статутот,
– Дава автентично – толкување на статутот, врши исправка на грешки по објавениот текст на прописот на општината,
– Други прашања што се однесуваат на прописите и актите на општината.
Член 41
Комисијата за урбанизам, градежништво, комунални дејности, сообраќај и врски
Комисијата за урбанизам, градежништво, комунални дејности, сообраќај и врски, има претседател и 4 (четири) члена.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на :
– Просторот и урбанистичкото планирање,
– Уредување на градежно земјиште,
– Добрата од општ интерес и во општа употреба,
8
– Градењето на објектите и инвестиционата градба,
– Режимот на патишта, локалните улици сообраќајот и врските,
– Режимот на вршење на комуналните дејости односно одржување на комуналната хигиена, третманот и постапување со отпадот,
– Други прашања што се однесуваат на уранизмот, градежништвото, комуналните дејности, сообраќајот и врските.
Член 42
Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство и водостопанство има претседател и 4(четири) члена.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:
– Земјоделското земјиште, шумите, пасиштата и другите природни богатства,
– Сточарство, пољоделство, овоштарство и лозарство,
– Животинскиот и растителниот свет,
– Употреба и користење на водите и режимот на водоснабдување,
– Други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.
Член 43
Комисија за финансирање и буџет
Комисија за финансирање и буџет има претседател и два (2) члена.
Комисијата ги разглува прашањата што се однесуваат на:
– Системот на финансирање и извори на видови приходи во општината,
– Донациите, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓание и правните лица,
– Буџетот и завршната сметка на општината,
– Други прашања што се однесуваат на финансирање и буџетот на општината.
Член 44
Комисија за наука, образование и култура
Комисијата за наука. Образовани и култура, има претседател и 4(четири) члена
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:
– Системот и образованието на предучилишното образование и воспитание и средното образование,
– Системот и организацијата на научно- истражувачката работа,
– Организација, развој и унапредување на културата,
– Заштита и збогатување на историското и уметничкото богатство, фолклорот и традициите, заштитата на спомениците и културата,
– Други прашања што се однесуваат на образованието, културата и науката.
Член 45
Комисија за екологија, млади и спорт
Комисија за екологија, млади и спорт има претседател и 4 (четири) члена.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:
– Обезбедување на услови за здрава животна срдина,
– Заштита на животинскиот и растителниот свет од загадување,
– Природите реткости од аспект на заштитата и унапредувањето на животната средина,
– Образованието на младите, учебничкиот и студенскиот стандард, социјалната сигурност на младите,
– Поттикнување на интелектуалното, културното и научно творештво на младите.
– Певентивните мерки за заштита од болести на завиност и опојни супстанции,
– Развојот и унапредувањто на спортот, масовниот спорт, физичката култура и спортски манифастации,
– Други прашања што се однесуваат на екологијата, млади и спортот.
9
Член 46
Комисијата за здравство и социјална заштитата
Комисија за здравство и социјална заштита има претседател и (4) четири члена.
Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на:
– Здравствената заштита на населението,
– Заштита на населението од заразни болести, загадување на воздухот, водата, земјиштето и животните производи,
– Хигинско- епидемиолошка состојба,
– Снабдување со лекови и медицински препарати, опрема , санитетски помагала,
– санитарен и здравствен надзор ,
– Социјална политика и социјална сигурност на граѓаните,
– Системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштита на децата,
– Популациона политика, бракот и семејствата,
– Прашањата на пензионрите, боречко-инвалидска заштита на воените инвалиди,
– Други прашања што се однесуваат на здравството, социјалната заштита и политика.
Член 47
Комисија за одбележување на празници, манифестации и додлување награди и признанија
Комисијата за одбележување на празници, манифестации и доделувањ награди и признанија има претседател и 4( четири) члена.
Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на :
– Определување на празници, годишните настани од значење за општината, личности од посебно значење на општината
– Доделување на награди и признанија
– Начинот и формите за одбележување на значајни настани и личности,
– Други прашања што се однесуваат на одбележување празници, годишни и значајни настани и личности.
Член 48
Комисија за надзор и контрола на материјално и финансиско работење на општината
Комисијата за надзор и контрола на материјално-финансиско работење на општината има претседател и 2( два) члена.
Комисијата разгледува прашања што се однесуваат на надзорот и контролата на материјалното и финансиското работење на општината, буџетот и завршната сметка;
– Подготвува извештај од спроведениот надзор до Советот
– Врши и други работи утврдени со законот и актите на општината.
Член 49
Комисија за односи меѓу заедниците
Комисијата за односи меѓу заедниците има претседател и 4(четири) члена со подднаков број на членови – претставници од секоја заедница засапена во општината.
Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината и дава мислење и предлози за начините за нивно решавање.
Советот на општината е должен да ги разгледа мислењата и предлозите на комисијата и да одлучи во врска со нив.
Член 50
Комисија за месна самоуправа
Комисија за месна самоуправа има претседател и 4(четири) члена.
Комисијата за месна самоуправа разгледува прашања во врска со основањето и функционирањето на месните заедници, остварува средби со органите на месните заедници ги разгледува проблемите за работа на месните заедници, разгледува и други прашања сврзани со работата на месните заедници.
Член 51
10
Сите комисии основани со оваа одлука за својата работа се должни да доставуваат извештај од седниците до светот на општината.
Член 52
Начинот на работата на комисиите поблиску ќе се уреди со Деловникот на Советот на Општина Сопиште.
Член 53
Советот на општината може да формира и повремени комисии зависно од потребата и настанатите состојби со посебна одлука.
Член 54
Претседателот и членовите на комисиите ги избира Советот на општината на предлог на Комисијата за прашања на изборите, именувањата, деловнички и мандатни –имунитетни прашања.
Предлогот за избор содржи онолку кандидати колку што се избираат членови на работните тела.
Политичките партии кои партиципираат во Советот на општината ќе бидат пропорционални застапени во вкупниот број на членови на сите комисии.
2.ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА
Член 55
Градоначалникот ја претставува и застапува општината.
Градоначалникот се избира на општи непосредни и слободн избори со тајно гласање во согласност со закон за приод од 4 ( четири) година.
Градоначалникот својата функција ја извршува професионално.
Член 56
Градоначалникот во рамките на своите надлежности:
1. Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот на општината;
2. Го обезбедува извршувањето на работите кои му се делегирани од органот на државната управа;
3. Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
4. Го извршува буџетот на општината.
5. Избира директори на јавните служби кои ги основала општината врз основа на јавн конкурс;
6. Решава во управни работи за права и обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со Закон;
7. Раководи со општинската администрација;
8. Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
9. Одлучува за вработување и одговорности на вработените во општинката администрација доколку поинаку не е определено со Закон;
10. Врши и други работи утврдени со Закон и со овој Статутот.
Градоанчалникот има право да присуствува и учствува во работата на седницата на Советот.
Член 57
Градоначалникот ги прогласува со заклучок актите на Советот и ги објавува во Службено гласило на општината.
Градоначалникот на општината се грижи и превзма мерки и активности за навремено и квалитетно извршување на одлуките на Советот на општината.
Член 58
Ако градоначалникот смета дека прописот на Советот не е согласност Уставот на Советот не е во согласнст Уставот и законите должен е во рок од 7 (седум) дена од денот на донсувањето со решение да го запре неговото објавување со кое ќе ги образложи причините за запирањето.
Примерок од образложението решение за необјаснување се доставува до претседателот на Советот на Општината.
Советот е должен во рок од 15 ( петнаесет ) дена од денот на објавувањето на решението да го разгледа и да одлучи по него.
Ако Советот го потврди прописот или не расправа во рокот од ставот 3 на овој член, градоначалникот е должен да го објави прописот и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис прд Уставниот суд на Република Македонија.
11
За иницијативата градоначаалникот е должен да го информира Министерството надлежно за вршење на работи што се однесуваат на Локалната самоуправа.
Член 59
Градоначалникот е должен д поднесува извештај за извршување на одлуките донессени од страна на Советот на скои 3(три) месеци во текот на годината.
За извршување на своите надлежности Градоначалникот ги информира Советот по потреба, а најмалку 2 ( два ) пати во годината.
Градоначалникот управува со сопствноста на општината како добар домаќин.
Во управувањето со сопственоста на општината Градоначалникот е должен да превзема мерки и да д го обзбедува користењето на сопственоста во согласност со закон.
Член 61
За време на спреченост или отсуство до 6 (шест) месеци градоначалникот г заменува член на Советот на општината кој го назначува градоначалникот.
Во рок од триесет(30) дена од денот на превземањето на функцијата градоначалник е должен со решение да го определи члено на Советот кој би го заменувал.
Решението од став 2 на овој член се објавува во службен гласник на општината.
За денот на настапувањето на спреченоста или отсуството градоначалникот го информира претседателот на Советот.
На членот на Советот му мирува функцијата член на Советот за времето кога го заменува градоначалникот.
Член 62
Во општината се формира совет на потрошувачи.
Советот на потрошувачи ќе разгледува прашања и ќе утврдува педлози кои се однсуваат на квалитетот на услугите на јавните служби во општината.
Член 63
Советот на потрошувачите се состои од 5(пет) члена од кои 3 се претставници на поголеми групи на корисниците на јавните услуги и 2 (два) се преставници на граѓаните-корисници на услугит.
Член 64
Членовите на Советот на потрошувачите ги избира Советот на општината на предлог на Комисијаа за мандатни прашања избори именувања.
Мандатот на членовите на Советот трае 2(две) години.
Член 65
Советот на потрошувачите:
– Ќе ја следи состојбата на давањето на услуги од страна на јавните служби
– Ќе се грижи за решавање на проблемите што граѓаните ги имаат при коистење на услугите од претпријатија и установи кои вршат јавни услуги.
– Ќе се грижи за унапредување на односсот на службениците кон корисниците на услугите;
– Ќе организира јавни трибини и тркалезни маси на кои ќе се расправ за унапредување на заштита на потрошувачите, и
– Ќе врши и други работи утврдени со овој статут или друг акт на општината.
Член 66
(1) За извршување на работите од надлежност на органите на општините се организира општинската администрација.
(2) Општинската админитрација се организира во ектори и одделенија.
(3) Општината може да организира општински инспкторат заради вршење на инспкциски надзор над вршењето на работите од нејзина надлежност.
(4) Организацијата делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација го утврдува советот врз основ на предлогот на градоначалникот.
Член 67
Општинската администрација:
1. Ги подготвува актите за Советот и градоначалникот;
2. Ги подготвува седниците на советот како и седниците на неговите постојани и пвремени комисии;
12
3. Врши стручни работи и за Советот и за градоначалникот;
4. Го води сметковотството на општината;
5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на состојбата и дава анализа на состојбата и дава иницијативи ипредлози за нивно решавање;
6. Достава информации и податоци во врска со активности на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;
7. Ракува со документите на општината со документите на општината и ги чува се до нивно уништувањ, односно предавање во Државниот архив на Република Македонија и
8. Врши и други работи што ќе ги определи советот и градоначалникот.
Член 68
Општината може за одредени области и надлежности утврдени со закон, да пистапи кон финансирање на заедничка администрација со соседните општини.
Доколку се пристапува кон формирање на заеднички администрација, советот на општината донесува одлука, а општината склучува писмен договор на начин утврден со писмен договор на начин утврден со закон, да пристапи кон финансирање на зедничка администрација со соседните општини.
Доколку е пристапува кон формирање на заедничка администрација, советот на општината донесува одлука, а општината склучува писмен договор на начин утврден со законот за локалната самоуправа.
Член 69
Општината воспоставува систем на внатрешна ревизија согласно законот,
Меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министреството за финансии.
За вршење на работите на внатрешната ревизија општината може да склучи договор со друга општина , врз основа на одлука на Советот.
АКТИ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА
а) Општи акти
Член 70
Статутот е основен акт на општината со кој се утврдуваат основните прашања во врска со надлежностите и организацијата на општината и другите прашања од значење на општината.
Статутот на општината се донесува во две фази и тоа како Нацрт-Статут и Предлог – Статут.
Статутот на општината го донесува советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на советот на општината.
Член 71
Советот на општината донесува Деловник на Советот, одлуки, планови, програми, решенија, заклучоци и други акти и дава мислење и утврдува насоки.
Член 72
Со Деловникот на Советот с уредува начинот на работа на Советот и неговите комисии, постапките за одлучување и односите со другите органи.
Деловодникот на ссоветот на општината е донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот на општината.
Член 73
Со Одлука на Советот се уредуваат работите од локално значење од надлежност на општината.
Со оваа одлука на советот на општината се основа општинската администрација и се уредува начинот на нејзиното работење и се основаат јавни служби.
Со Одлука советот одредува и други прашања од своја надлежност.
Член 74
Советот донесува заклучоци кога разгледува извештаи, информации и анализи.
Советот дава мислење и утврдува насоки за извшување на прописите и други акти.
Член 75
Постапка за донесување на општи акти се утврдува со деловникот на советот на општината.
13
Општина и други акти се објавуваат во ,,Службен гласник на општина Сопиште,,
Општите акти стапуваат во сила 8(осмиот) денод денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува советот на општината со денот на објавувањето, во службениот гласник.
б) Поединечни акти
Член 76
Советот во рамките на својата надлежност донсува поединечни акти.
Советот донесува решенија за избор, именувања и разрешувања.
Член 77
За решавање на поединчни права, обврски и интереси на физичките и правните лица, градоначалникот донесува решенија.
Градоначалникот може да овласти раководен државен службеник во општината да води постапка и решава во управните работи, како и да потпишува акти.
Член 78
Градоначалникот на општината е должен во рок од 7(седум) дена од денот на доставувањето на актите да ги објави во службен гласник на општината.
Општинската администрација издава конкретни управни акти на евденција (уверенија, потврди) на начин утврдени со закон или друг пропис.
Член 79
За објавените акти се води посебна збирка.
Збирката може да ја користат граѓаните, правните лица и истата ќ им биде ставена на увид секој работен ден.
Доколку се заинтерсирани збирката може да
сe купи или претплати по цена утврдена со одлука од советот на општината.
ОБЛИЦИ НА НЕПОСРДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТИНАТА
а)Рефрендум
Член 80
Референдум може да распише советот на општината по своја иницијатива за прашања од негова надлежност.
Советот е должен да распише референдум на барања од 20% од избирачите на општината, евидентирани во избирачките списоци.
Барањето за распишување на референдум се доставува до советот на општината со потписи на заинтересираните избирачи дадени пред надлежниот орган кој води евиденција за избирачкото право на граѓаните на општината.
Член 81
По барањето за распишување на референдум советот на општината во рок од 60 дена од денот на поденсување на барањето донесува Одлука за распишување на референдум.
Одлуката за распишување на референдум содржи предмт на референдумот и денот на неговото одржување.
Член 82
Одлука за распишување се објавува во Службено гласило и други средства за објавување во општината.
Од денот на објавувањето на Одлуката за распишување на референдумот до денот на одржувањто на референдумот неможе да поминат помалку од 15 дена ниту повеќе од 60 дена.
Член 83
Право на гласање на референдум имаат граѓаните кои имаат избирачко право.
Референдумот го спроведува комисија за спроведување на референдумот, составена од 5(пет) члена и нивни заменици.
Претседателот и членовите на Комисијата ги именува советот на општината.
Член 84
Комисијата за спроведување на референдумот:
– Го определува времето на гласање;
– Врши технички подготовки за спроведување на референдумот;
– Ги определува гласачките места;
14
– Ги утврдува резултатите од гласањето и се грижи за законито спроведување на референдумот.
Член 85
За спроведување на гласањето на референдумот Комисијата за гласачките места формира Одбори за спровдувае на референдумот.
Одборите ја спроведуваат правилноста и тајноста на референдумот.
Член 86
Прашањето односно актот што е предмет на референдумот мора да биде на соодветен начин изложено на гласачкото место.
Членовите на одборот се должни на граѓанинот што пристапил на гласање по негово барањ да му дадат објаснување за прдметот на референдумот и за начинот на гласање.
На референдумот секој граѓанин има право на еден глас.
Граѓанинот може да гласа само лично.
Член 87
На референдум се гласа со гласачко ливче.
Содржината на гласачкото ливче ја пропишува ја пропишува комисијата за спроведување на референдумот.
Прашањето на гласачкото ливч мора да биде формулирано прецизно и не двосмислено така што граѓанинот на референдумот да може да одговори со ,,ЗА,, или ,,ПРОТИВ,, предлогот.
Член 88
По завршување на гласањето Одборот го утврдува резултатот од гласањето на гласачкото место и за тоа составува записник.
Формата и содржината на записникот ги пропишува комисијата за спроведување не референдум.
Веднаш по составувањето на записникот, Одборот доставува извештај до комисијата за спровдување на рферендумот.
Член 89
Комисијата за спроведување на рферендумот врз основа на примениот гласачки материјал од сите гласачки места го утврдува резултатот од референдумот.
Одлука на референдумот се донесува со мнозинство гласови од избирачите кои гласале доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број на избирачи.
Одлуката донесена на референдумот е задолжителна за советот.
Комисијата за спроведување на референдумот поднесува извештај за спроведниот рефрендум до советот на општината.
Член 90
Прашањето односно актот што граѓаните не го прифатиле на референдумот не може повторно да се изнесува на референдум пред истекот на 6(шест) месеци од денот на одржувањето на референдумот.
б) Претставки и предлози
Член 91
За работа на органите на општината и општинската администрација , граѓанит имаат право поединечно или заднички со другите да доставуваат претставки и предлози.
Член 92
Претставките и предлозите се поднесуваат во писмена форма или усно на записник поединечно или групно, до градоначалникот на општината.
За пртставките и предлозите не се наплаќа такса.
Член 93
Поднесителот не смее да сноси штетни последици поради поднесување на претставка, ниту поради тоа може да биде повикан на одговорност.
Член 94
Постапувањето на претставките и предлозите опфаќа прибирање на податоци, известувања и мислња за околноста на претставката, како и превзмање на потребни мерки за отстранување на повредата на правото на поднесителот или потврда на јавни интереси.
15
Член 95
Градоначалникот на општината е должен најдоцна во рок од 60 дена од денот на предлогот на подносителот да му достави образложен одговор.
Ако преставката или предогот не се однесуваат на работата од надлежност на органите на општината, градоначалникот ги доставува до соодветниот надлеќен орган и за тоа го известува подносителот.
в) Јавни трибини, анкети и предлози
Член 96
Органите на општината при донесување на прописи од својата надлежност предходно можата да организираат јавна трибина можат да организираат јавна трибина, да спроведат анкета или да побараат предлози од граѓаните;
Јавна трибина се организира кога се донесуваат прописи за прашања од локален економски развој, комунални потреби, (водоснабдување, одржување на јавна чистота,оджување на локални патишта и улици) и други прашања од пошироко локално значење;
Анкетата се спроведува за донесување на урбанистички планови и други прашања од локално значење;
Прибирање предлози од граѓаните за решавање на прашања од локално значење ќе се врши преку објавување на соопштени со кое ќе се повикаат граѓаните да доваат свои предлози;
Постапката, начинот и времето на превземање на една од наведените активности од ставот 1 на овој член, ќе се уреди со Одлука донесена од органот кој ја организирал.
г) Граѓанска иницијатива
член 97
Граѓаните имаат право да му предложат на Советот на општината да донесе одреден акт или да реши одредени прашања од својата надлежност.
Советот е должен во рок од 90 дена да расправа по иницијатива на граѓаните доколку истата е подджана од најмалку 10 % од избирачите во општината, евидентирани во избирачките списоци.
Поддршката од став 2 на овој член се обезбедува со потпис од граѓаните. За решенијата по поднесената иницијатива советот ги информира граѓаните .
Граѓанската иницијатива не може да се поднесе за кадровски и финансиски прашања.
д) Собир на граѓани
Член 98
Собир на граѓани свикува градоначалникот по своја иницијатива на барањ на советотили на барање на најмалку 10 % од избирачите на општината, односно на месната самоуправа на која се однесува определено прашање.
Собир на граѓани може да се свика за подрачјето на месна самоуправа. Градоначалникот е должен во рок од 30 дена да свика обир на граѓани на барање од 10 % од избирачите на општината или месната самоуправа, за која се однесува определеното прашање.
Барањето за свикување собир на граѓани со потпис на заинтересираните граѓани се поднесува до градоначалникот.
Актот за свикувањe на собир на граѓаните се објавува во локалните средства за информирање и се истакнува на јавни места на вообичаен начин.
Од денот на објавувањето односно истакнувањето на актот за свикување на собирот на граѓаните до денот на неговото одржување мора да поминат најмалку седум (7) дена.
Член 99
На собирот на граѓани во одлужувањето учествуваат граѓани те кои имаат избирачко право.
Собирот на граѓаните го води градоначалникот или лице овластено од нго.
За парашања кои се расправа на собирот на граѓани известува градоначалникот, а потоа и други овластени прставници на општинката администрација.
Член 100
Заклучоците донсени на собирот на граѓанитее органите на општината се должни во рок 60 дена да ги разгледаат и да ги земаат во предвид при одлучувањето и донесувањето мерки по прашањата на кои се
16
однесуваат, како и да ги информираат граѓаните за своите одлуки.
СОПСТВЕНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНАТА
а) Сопственост
Член 101
Сопственоста на општината ја сочинуваат неподвижени и подвижни ствари, парични срдства и права.
Сопственоста општината ја стекнува од сопствени извори на приходи по пат на финансирање од граѓаните или со нивно учество на друг начин, од подароци и други основи.
Член 102
За купување, отуѓување и оптоварување на сопственоста на недвижни ствари одлучува оветот на општинта.
Отуѓувањето на сопственоста на општината се врши само по пат на јавно наддавање согласно закон. Продажната цена на стварите на смее да биде омала од нивната пазарна вредност.
Средствата добиени од продажбата на стварите можат да се инвестираат само во стекнување на нови или реконструкција на постојни ствари ви сопственост на општината.
Член 103
Општината ја евидентира својата сопственост и нејзината проценка се искажува во годишната сметка.
Годишната сметка за сопственоста на општината се доставува на разгледување иусвојување до советот на општината, согласно Законот за финансирање на ЕЛС.
Член 104
Стварите во сопственост на општината можат да се дадат на користење на други субјекти по пат на јавно наддавање со согласност со Закон.
Член 105
Јавните служби основани од општината се нејзина сопственост.
Јавните служби ги основа Советот на општината о одлука донесена со мнозинство гласови ид вкупниот број членови на советот.
б) Финансирање
Член 106
Општината се финансира од сопствени извори на приходите, даноците, надоместоците и такси утврдени со Закон, дотации од државата и други извори на приходи утврдени со Законот на финансирање на единиците на локалната самоуправа.
Општината во рамките на своите надлежности самостоно располага со сопствените извори на риходи.
Член 107
Приходите и трошоците на општината се утврдуваат со Буџетот на општината.
Буџетот на општината содржи баланс на приходи и трошоците на Буџетот, а се однесува за фискалната година од 12 ( дванасет) месеци кој почнува од 1 –ви јануари, а завршува на 31 декември од секоја календарска година.
Член 108
Предлогот на Буџетот на општината го утврдува Градоначалникот и го доставува до Советот на општината за донесува до Советот на општината за донесување не подоцна од средината на месец ноември.
Советот на општината не може да го разгледува предлогот на Буџетот на општината пред истекот на 20 (дваесет) дена од денот на донсувањо до советниците на Советот на општината.
Член 110
За покривање на непредвидени барања за трошоци кои ќе се појават во текот на Буџетската година од вкупните тековни и капитални трошоци се издвојува Буџетска резерва во висина утврдена со закон.
За покривање на непредвидните барања за трошоци кои ќе се појават во текот на Буџтската година од вкупните трошоци се издвојува Буџетската резерва во висина утврдена со закон.
17
За коистењe на средствата од Буџетската резерва одлучува Советот на општината по предлог на Градоначалникот на општината.
Советот на Општината со одлука може да го овласти Градоначалникот за начинот на користење на Буџетската резрва.
Член 111
Доколку Буџетот на општината за наредната година не биде донесен до 31 декември во тековната година, ќе се постапи согласно со закон за буџетите и се воведува времено финансирање и тоа најдолго за 6 (шест) месеци.
Член 112
На крајот на секоја фискална година се изготвува годишна сметка на Буџетот на општината.
Годишната сметка на Буџетот, Советот на општината треба да ја усвои најдоцна до 31 – ви март во тековната година за предходната година.
Постапката и начинот на изготвување и усвојување на буџетот и годишната сметка, советот ги врши согласно Законот за финансирање на општините.
Извршувањето на Буџетот на општината го врши градоначалникот а по конкретно се уредува со Одлука за извршување на Буџетот на општината.
Член 113
Извршувањето на Буџетот на општината го врши градоначалникот, а по конкретно се уредува со Одлука за извршување на Буџетот на општината.
МЕСНА САМОУПРАВА ВО ОПШТИНАТА
Член 114
Граѓаните во општината одлучуваат и за работи од непосредно значење од својот живот и работа и преку облици на месна самоурава кои можат д ги основаат согласно овој статут.
Член 115
Во општината како облици на месната самоуправа можат да се основаат во населени места – месни заедници.
Член 116
Обликот на месна самоуправа се основа, во подрачје за населените места на катастарската општина на населеното место.
Член 117
Иницијатива за основање на месна заедница можат да покренат најмалку 10 % од граѓаните жители на подрачјето за кои има интерес за основање на облик на месна заедница, евидентиран во избирачкиот список.
Член 118
Иницијатвата за основање содржи: подносител, опис на подрачјето за кое се бара основање на обликот на месна самоуправа, образложение на потребите за основање и потпис на заинтерисираните граѓани.
Иницијативвата за основање се доставува до советот на општината која ја разгледува и оценува на еден од облиците на месна самоуправа.
Член 119
Одлуката за основање на облик на месна самоуправа с донесува на собир на граѓани од соодвтното подрачје по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните граѓани.
Член 120
Граѓаните преку облици на месната самоуправа, во согласност со овој Статут, а одлуките за основање се грижат за :
– Решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветно подрачје;
– Изградба и одржување на објекти од јавен интрес(водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и сл.);
– Заштита на животната средина и природата;
– Покренување иницијатива за уредување на просторот;
– Организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
– Други работи од непосредно секојдневното значање за животот и работата на граѓаните.
18
Советот на облиците на местната самоуправа дава иницијатива и предлози до надлежните органи на општината, за прашање од областа на образованието, здравтво, социјална заштита и други прашања од интерес на граѓаните.
Член 121
Работите од членот 121 на овој статут се финансираат од:
– Средствата кои што општината ќе им ги отстапи на облиците на месна самоуправа согласно со плановите и праграмите за нивниот развој;
– Средства шо граѓаните нпосредно ги здружуваат;
– Срдствата што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица;
– Средства од надоместок на услуги и
– Подароци и други средства
Член 122
Орган на облиците на мсна заедница е Советот.
Советот го избираат граѓните со јавно гласање, доколку собирот не одлучи гласањето да бид тајно.
Советот е составен од 3 ( три) до 7 (седум ) члена .
Мандатот на членовите на Советот трае 4( четири) години.
Член 123
Одлука за распишување на избор на членови на Советот донесува советот во Стариот состав, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот.
Ако Одлуката од став 1 на овој член не се донесе во утврдениот рок, одлуката за распишување на избор на членови на Советот и за формирање и избор на избирачки одбори донесува градоначалникот на општината во рок од 15 дена.
Член 124
Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот се врши на собир на граѓани.
За утврдени се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство односно најголем број гласови од присутните на собирот.
Член 125
Постапката за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот поблиску се урдува со правилата за работа на обликот на месна самоуправа.
Член 126
За избрани членови на советот се смтаат кандидати кои добиле мнозинство односно најголем број на гласови од избирачите кои гласале.
Член 127
Советот од своите членови избира претсдател кој го претставува и застапува обликот на месната самоуправа.
Член 128
Градоначалникот на општината, со решение може да делегира вршење на определена работа од непосреден интерес и секојдневно значење за животот и работата на жителите, на претседателот на Совеот на обликот на месната самоуправа.
Средствата потребни за извршување на работите, од ставот 1 на овој член се утврдувааат во решението за делегирње на надлежноста.
Со решение се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршување на работите од ставот 1 на овој член.
Член 129
Општинската администрација ги врши стручните, административнотехничките и сметковотствените финансиски работи на органот на обликот на месната самоуправа.
Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација.
Член 130
Советот и градоначалникот на општината можат пред уставниот суд на Република Македонија да поднесат иницијатива за оцена на уставноста и законитоста на закоите и општите акти на министртвата и другите органи на државната управа со кои се нарушени уставната положба и правата на општинските утврдени со уставот и законите.
19
Член 131
Општината има право и должност да покрене судска постапка за заштита на своите права и интереси под надлежните судови во однос на актите и активностите на органите државната управа и Владата на Република Македонија со кои се попречува вршењето на надлежностите утврдени со закон.
Член 132
Постапката за заштита на правата пред уставен суд и другите судови, ја водат овластенте државни службеници од општинската администрација согласно актот за систематизација на администрација.
Член 133
Измени и дополнувања на Статутот на општината можат да предложат најмалку ½ од членовите на Советот на општината, градоначалникот или 10% од избирачите на општината.
Член 134
Одлука за приставување кон измени, дополуваа на Статутот, донесува советот на општината. Со мнозинство глаови од вкупниот број членови на Советот.
Член 134
Одлука за приставување кон измени, дополнувања на Статутот, донесува советот на општината. Со мнозинство гласови од вкупниот број членови на советот.
Член 135
Измните и дополнувањата на Статутот на општината се донесени ако за нив гласаат мнозинство од вкупниот број членови во совеот на општината.
Член 136
Постапката и начинот на измени и дополнувања на статутот подетално се регулира со Деловникот на Советот на општината.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 137
Постојаните органи на облиците на месната самоуправа се должни во рок од 30 дена по донесувањето на Статутот на општината да ги донесат Правилата за работа и други прописи.
Член 138
Со денот на влегување во сила на овој Статут престанува д а важи Статутот на општина Сопиште бр.01-97 од Јуни 1997 година.
Член 139
Овој статут влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на општина Сопиште,,.
СОВЕТ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
АЛИТ ШАЌИРОВСКИ