Администрација

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА Согласно правилникот за систематизација на работните места на општинската администрација во Општина Сопиште, организацијата на општинската администрација се утврдува согласно надлежностите утврдени со закон, статутот и општите акти на општината, групирањето на работите и задачите според видот, обемот и степенот на сложеност, меѓусебната сродност и поврзаност и други услови за нивно вршење. Општинската администрација во Општина Сопиште е организирана во Одделенија и тоа:

  1. Одделение за нормативно правни и општи работи 2785-103
  2. Одделението за финансиски  прашања 2785-106
  3. Одделение за администрирање со даноци такси и надоместоци 2785-104
  4. Одделение за урбанизам, 2785-102
  5. Одделението за локален економски развој, односи со јавноста, труд, социјални работи и образование – локал 111
  6. Одделение за инспекциски работи (инспекторат) – локал 110
  7. Одделение за управување со човечки ресурси 2785-103
  8. Одделение за комуналните дејности – локал 110
  9. Одделение за внатрешна ревизијa
  10. Офицер за заштита на лични податоци – Даме Наумовски – тел 2785-100

Адреса: Општина Сопиште ул:2 бр:2 1054 Скопје тел:(02)27 85 100 факс(02) 27 85 109