Пријави проблем

Со оваа наша услуга ви е овозможено во секое време, преку интернет порталот на нашата општина, да пријавите комунален проблем кој нашите служби ќе се обидат да го решат или да ве информираат до каде е решавањето на проблемот во најкраток можен рок. 

Што се можете да пријавите од листата:

Улично осветлување

пријавете дефект на улично осветлување.

Улици, патишта и тротоари

пријавете  оштетување на асфалт, бетон, камени коцки и бекатон;

пријавете работа на патишта, улици и тротоари 

Објекти склони на рушење

пријавете објекти склони на рушење: стари куќи, потпорни ѕидови и сл.

Урбана опрема

пријавете оштетување на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и детски забавни паркови. 

Градба и дива градба

пријавете почеток на изградба на нов објект, доградба и надградба на постоечки објект.

Животна средина

пријавете непријатна миризба, загадување на амбиентален воздух, површински води (реки и езера);

пријавете долготрајна и честа појава на бучава од угостителски објекти, работа на машини и постројки.

Отпад

пријавете несовесно постапување со комунален, комерцијален, индустриски неопасен отпад, растителен отпад, отпад од пакување, отпадни масла, искористени (хаварисани) возила, проблеми со собирање и транспорт на отпад од ЈКП, отпад во приватен имот кој предизвикува нарушување на здравјето на луѓето, градежен шут на регионални патишта и во природа.

Кучиња скитници

пријавете присуство на кучиња скитници на јавна површина кои се болни и агресивни.

Јавно зеленило

пријавете уништување и узурпација на јавно зеленило, зеленило покрај улици, паркови, плоштади, кеј, културно историски споменици, јавни паркиралишта, детски забавни паркови, игралишта, гробишта.

Гробишта

Скрнавење на надгробни споменици во гробиштата.

Водовод и канализација

Пријавете секое течење на вода било да е од водовод или канализација;

Пријавете дефект на водоводна инсталација;

Пријавете ако има запушување на канализациона мрежа;

Пријавете паркирано возило над водоводна или канализациона шахтa;

Пријавете ако некој гради над водоводната или канализационата мрежа;

Пријавете ако некој врши ископ на подземната водоводна или канализациона мрежа;

Пријавете приклучок на водоводна или канализациона мрежа без присуство на овластени лица од ЈП.

Сообраќајна сигнализација

Пријави потреба за поставување на сообраќајна сигнализација на одредени локалитети согласно сообраќајните прописи;

Пријави оштетување на постојната сообраќајна сигнализација.