Реконструирано спортско игралиште во Ракотинци

Реконструирано спортско игралиште во Ракотинци
ОПШТИНА СОПИШТЕ

Реконструирано спортско игралиште во Ракотинци 

Извршена е целосна реконструкција на игралиштето во Ветрила со промена на подлога, ограда, осветлување и реквизити