Решение за поништување на објава бр. 2/2022

Се поништува објавата бр. 2/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на РСМ по пат на јавно наддавање во општина Сопиште бр. 05-1471/1 од 31. 05. 2022 година, објавена во дневните весници Нова Македонија, Вечер и Лајм на ден 01. 06. 2022 година и Службен весник на РСМ.