РЕШЕНИЕ за поништување на објава 1/2022

Врз основ на член 58 став 5 од Законот за градежно земјиште (Службен весник
на РМ бр. 15/2015, 4°4/.~ 5, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 31/16), Комисијата за
спроведување на постапките за јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште
сопственост на РМ го донесе следното

РЕШЕНИЕ
За поништување на објава број 1/2022

1 . Се поништува – објавата број 1/2022 за отуѓување на градежно земјиште
сопственост на РСМ по пат на јавно наддавање во општина Сопиште бр. 08-
1115/1 од 19.04.2022 година, објавена во дневните весници Нова Македонија,
Вечер и Лајм на ден 20.04.2022 година и Службен весник на РСМ .


2 . Комисијата ја поништува постапката поради настанати непредвидени околности
кои ги оневозможуваат водењето на постапката за отуѓување на градежно
земјиште.


З . Решението за поништување да се објави во истите печатени медиуми односно
Нова Македонија, Вечер и Лајм на најмалку една четвртина од една страна на
печатениот медиум.