Оглас за јавно наддавање


ОПШТИНА СОПИШТЕ
ОБЈАВА број 1/2022
за отуtување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија
по пат на електронско Јавно наддавање
во Општина Сопиште


ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕПредмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, ГПl.l дефинирана со Локална урбанистич ка планска до1<ументација за изградба на објект со намена А4-времено сместување на КП 2226 КО Сопиште-вгр, општина Сопиште (Решение за одобрување бр. 28-17 /21 од 23.11.2021 година), ГПl.1 дефинирана со Локална урбанистичка планс1<а документација за изградба на објект со намена Аl-домување во станбени ку1<и на КП 1013 КО Горно Соње, општина Сопиште (Решение за одобрување бр. 28-58/20 од 31.05.2021 година), ГПl.1 дефинирана со Локална урбанистичка планска до к ументација за изградба на објект со намена Аl-домување во станбени куќи на дел од КП 432 (нова состојба КП 432/2) КО Ракотинци, општина Сопиште (Решение за одобрување бр. 28-13/19 од 23.12.2019 година), согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, висина до венец, вкупна површина на градежната парцела. површина за градење. процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по метар квадратен и депозит за учество на јавното наддавање.

Огласот може да го преземете на следниот ЛИНК