Повик за поднесување на понуди (ППП)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP2)

MSIP2-SIG-NCB-028-22

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена  електронски на 04 август, 2016 година.
  •  Република Северна Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор  за набавка на стоки – Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во општина Сопиште, MSIP2-SIG-NCB-028-22
  • Општина Сопиште ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка и транспорт на: (1) едно Специјално возило за собирање и транспорт на цврст отпад  за потребите на Општина Сопиште.
  • Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање  (NCB) како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од јануари 2011 година), и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.
  • Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од:

Виктор Груевски и да извршат увид во тендерската документација на наведената адреса: ул.2 бр.2 с. Сопиште од 09:00 до 15:00 часот не подоцна од 20.01.2022 година.

  • Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација на македонски јазик по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу:

Општина Сопиште,

Предмет: Набавка на возило за собирање и транспорт на цврст отпад во општина Сопиште

Адреса: улица 2 бр. 2 с. Сопиште, Скопје,

Поштенски број: 1000 Сопиште,

Република Северна Македонија

и по плаќањето на неповратна такса од  3,000.00 МКД.

Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следната сметка

a.)        За плаќања во МКД – број на сметка

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 764014114963015

Приходно конто: 724125 програма 00

Понудите треба да бидат доставени на долунаведената адреса:

Адреса:Општина Сопиште

Број на кат/канцеларија: архива

Поштенски број:1054 Скопје

Република Северна Македонија

не подоцна од:15:00 часот на  07.02.2022 година

Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција на понудата од не помалку од 120.000,00 МКД

Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу:

Адреса:Општина Сопиште

Бр. на кат – соба: Сала за состаноци

Поштенски број:1054

Република Северна Македонија

15:15 часот на  07.02.2022 година