Годишен извештај за унапредување на еднаквите можности од Општина Сопиште

Годишен извештај за унапредување на еднаквите можности од Општина Сопиште

Почитувани,

Врз основа на член 8 став 4 и член 15 од Законот за еднакви можности на жените и мажите како и согласно Правилникот за формата и содржината на извештајот за работа на координаторот за еднакви можности на жените и мажите во единиците на локалната самоуправа, Општина Сопиште го доставува пополнетиот образец „Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа га напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите“ за 2018 година.

Со почит

Годишен Извештај – Еднакви Можности