ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ

Изработка на следните Програми:

 1. Програма за нумеризација на улици и објекти на територија на Општина Сопиште *
 2. Програма за дезинсекција и дератизација 2019
 3. Програма за одржување на јавна чистота на територија на Општина Сопиште *
 4. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести 2019
 5. Програма за зимско одржување на територија на Општина Сопиште
 6. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територија на Општина Сопиште
 7. Програма за отпадни води на територија на Општина Сопиште *
 8. Програма за социјална заштита на територија на Општина Сопиште
 9. Програма за заштита и спасување на територија на Општина Сопиште
 10. Програма за земјоделски патишта на територија на Општина Сопиште *
 11. Програма за улично осветлување на територија на Општина Сопиште
 12. Програма за сечење на родни-неродни дрва на територија на Општина Сопиште

*Од предложените програми не се донесени само 4 поради немање на финансиски средства