Соработка помеѓу Општина Сопиште и Стоматолошкиот факултет – Скопје

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Општина Сопиште и Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, овозможени се бесплатни стоматолошки прегледи и стоматолошки услуги за граѓаните од Општина Сопиште.

Заинтересираните граѓани можат да закажат бесплатен стоматолошки преглед/интервенција на следниот телефонски број: 071/223-320, секој работен ден во период од 8:00 до 14:00 часот.