Повик за поднесување на понуди

Повик за поднесување на понуди

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

MSIP-NCB-081-19

  1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

 

  1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проект за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Рехабилитација на различни улици во општина Сопиште.

 

  1. Општина Сопиште ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Рехабилитација на различни улици во Општина Сопиште.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: ул.2 бр. 2 с. Сопиште, Скопје

Град: Скопје

Поштенски број: 1054

Држава: Република Македонија

Телефон: 02/2785-103

Факс: 02/2785-109

Електронска адреса: info@opstinasopiste.gov.mk

 

  1. a) За плаќање во денари:

Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 764014114963015

Приходно конто: 724125 програма 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Сопиште.

 

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 8.03.2019 Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 8.03.2019.

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 250.000,00 МКД.
  2. Адреса: ул.2 бр.2 с. Сопиште, Скопје

Град: Скопје

Поштенски број: 1054

До Архива

Држава: Република Македонија

Преземете ја пријавата овде: Oglas 2019 za ulici