П Р И Ј А В А

ДО:      ОПШТИНА СОПИШТЕ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

П Р И Ј А В А

На побарување согласно Јавен Повик до доверителите на Општина Сопиште и доверителите на единките корисници основани од Општина Сопиште од областа на образованието за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања 

Преземете ја пријавата овде: Prijava za javen povik

АКЦИЈА
Претходна статијаЈАВЕН ПОВИК
Следната статијаУплатници