Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

 MSIP-IPA-NCB-76-17

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 jануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 jануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Изградба на детска градинка во населено место Сопиште, општина Сопиште.

3. Општина Сопиште ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на детска градинка во населено место Сопиште, општина Сопиште.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00 часот

Адреса:Општина Сопиште

Град:Скопје

Поштенски број: 1054

Држава: Република Македонија

Телефон: ++389 02/2785-100

Факс: ++389 02/2785-109

Електронска адреса: info@opstinasopiste.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 764014114963015

Приходно конто: 724125 програма 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Сопиште.

7.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 30.08.2017 12:00 часот. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на 30.08.2017 во 12:00 часот.

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 250,000,00 МКД

9. Адреса: Општина Сопиште ул 2 бр 2 с.Сопиште

Град: Скопје

Поштенски број: 1054

Држава: Република Македонија